Thursday, February 28, 2013

Kabir amrit vanti-kabir shakhiya-4

0
Sadhu bade pramarthi, dhan jo barse aay, Tapan bujhwe aur ki, Apno paras lay.
Jhoothe sukh ko sukh kahe, Manat hai man mod, Khalak chabena kaal ka, Kuchh mukh men kuchh god. 
Prem na badi upje, Prem na haat bikay, Raja praja jehi rooche, Sis deyee lai jay. 
Sona sajjan sadhu jan, Tute judai so baar, Durajan kumbh kumhar ke, Eke dhakai darar. 
Aisi bani boliye man ka aap akhoye aurn ko shital kare aap hu sital hao.
Hamesha aise bani bolanhi chahiye jo doosaro ko achchha lage aur apne ko bhi. 
Author Image
AboutSuvihcar Team

My self VK Singh, Motivational Speaker cum Digital Marketer. I have more than 11 years experience in professional jobs. During This period I felt lots of thing about Success in Life and Business. I will keep sharing this experience with you.

No comments:

Popular